Buzz

Top fixing top of pole Ø 60/62 mm, locking by 4 screws
For standard Ø 76 mm mast, optional C end
Gọi ngay để có giá tốt: 024 7301 8681